PORADNIK
DLA WSPÓLNOT

Przedstawiamy jak założyć wspólnotę mieszkaniową oraz jakie wynikają z tego korzyści.

Jak założyć wspólnotę?

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa art.6 ustawy o własności lokali, który stanowi, że obejmuje ona ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Tworzą ją zatem zarówno właściciele lokali wyodrębnionych, jak i niewyodrębnionych.

Ustawa o własności lokali dzieli wspólnoty mieszkaniowe pod kątem ich zarządu na „małe” i „duże”. Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych nie jest większa niż siedem do zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy KC i KPC dotyczące własności. Właściciele lokali we wspólnotach „dużych” są zobowiązani dokonać wyboru zarządu. Zarząd może być wybrany spośród właścicieli lokali lub osób z zewnątrz.

Aby wspólnota mogła funkcjonować zgodnie z literą prawa, należy dokonać pewnych formalności, a więc:

 • zwołać zebranie i podjąć uchwałę, iż od tej pory zastosowanie do niej będą miały przepisy ustawy o własności lokali.
 • podjąć uchwałę o wyborze Zarządu Wspólnoty.
 • podjąć uchwałę w przedmiocie wyboru zarządcy z zewnątrz lub powierzenie zarządzania wybranemu Zarządowi Wspólnoty.
 • zgłosić do wojewódzkiego urzędu statystycznego wniosek o nadanie numeru REGON.
 • założyć nowo powstałej wspólnocie konta w banku.
 • zgłosić do urzędu skarbowego wniosek o nadanie numeru identyfikacji podatków

Zarządzanie nieruchomością wspólną można powierzyć osobie prawnej lub osobie fizycznej w drodze wyboru przez właścicieli najkorzystniejszej oferty na zarządzanie nieruchomością wspólną.

Korzyści z założenia wspólnoty

Niewątpliwą korzyścią jest to, że wspólnota będzie mogła nie tylko samodzielnie podejmować decyzje związane z zarządzaniem nieruchomością, ale przede wszystkim:

 • rzetelnie rozliczać i monitorować bieżące koszty utrzymania nieruchomości.
 • decydować o wydatkowaniu zebranych zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej.
 • znacznie zmniejszyć koszty zarządzania nieruchomością wspólną.
 • zdecydować przez kogo i w jakim zakresie będzie administrowana nieruchomość.
 • mieć wgląd w dokumentację wspólnoty.

Ponadto ważnymi korzyściami dla członków Wspólnoty są m.in.

 • przeprowadzenie termomodernizacji budynku bez zbędnych formalności i uzależnia od decyzji Prezesa tudzież innych osób podejmujących decyzje w przedmiocie Waszego budynku.
 • uzyskanie premii termomodernizacyjnej z BGK oraz pozyskanie innych funduszy unijnych.
 • możliwość przeprowadzenia remontu budynku, w tym wymiany instalacji wodno- kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, remontu pomieszczeń gospodarczych i piwnic wyłącznie na podstawie uchwały właścicieli.
 • podgląd Zarządu Wspólnoty pod konto bankowe.
 • organizowanie zebrań właścicieli w sprawach ważnych dla Wspólnoty i budynku.
 • podejmowanie uchwał w sprawie każdego remontu i modernizacji.
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie wyboru Wykonawcy robót.
 • brak dalszego utrzymywania administracji Spółdzielni.

Jak utworzyć wspólnotę mieszkaniową w spółdzielni mieszkaniowej

Utworzenie wspólnoty mieszkaniowej będącej w zarządzie powierzonym spółdzielni mieszkaniowej powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w ramach zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 24 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczana według udziałów w nieruchomości wspólnej może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali.

Oznacza to, że większość właścicieli może zdecydować o utworzeniu wspólnoty mieszkaniowej. Od momentu podjęcia uchwały przez właścicieli przestają ich obowiązywać prawa spółdzielcze, mogą przejąć zarząd nieruchomością i zacząć w pełni wykonywać swoje prawo własności. Utworzenie wspólnoty mieszkaniowej poprzez oderwanie się od spółdzielni wymaga sporego zaangażowania samych właścicieli, jednakże właściciel lokalu we wspólnocie realnie współdecyduje o funkcjonowaniu wspólnoty.

Bezpośrednia kontrola właścicieli nieruchomości pozwala wyeliminować ewentualne nadużycia czy niegospodarność. Idea utworzenia wspólnoty mieszkaniowej sprzyja jasnym i przejrzystym zasadom zarządzania.